Driftsstatus for EDI Portalen

Aktuel status

Normal drift. Kontakt os, hvis du oplever driftsforstyrrelser.

Driftshistorik

22. maj, kl. 8.00: Vi oplever i øjeblikket ustabilitet og forsinkelse på mailadviseringer om fx ny post, to-faktorkode mv. Vi arbejder på at stabilisere hurtigst muligt.

Planlagt servicevindue

Frem til sommerferien vil der være servicevindue på EDI Portalen hver tirsdag kl. 20-21 ifm. flytning til forbedret teknologi.

Driftsstatus hos eksterne partnere

Skift mellem fanerne for at gå til driftsstatus for vores eksterne partnere WebReq, Fælles Medicinkort, e-Boks og mit.dk.

Versionshistorik

15.0.0 (15. maj 2024)

Den 15. maj blev EDI Portalen opdateret til version 15.0.0. Den nye version indeholder:

Statistik: Ny funktion som gør det muligt for brugeradministratoren at dykke ned i klinikkens statistik og få et større indblik i, hvad/hvem de kommunikerer med i sundhedsvæsnet. For henvisningsklinikker er det fx interessant at få et overblik over, hvem de modtager henvisninger fra.

Derudover bliver det muligt at gemme som kladde, når en meddelelse besvares.

Mindre fejlrettelser:

 • Manglende validering ved oprettelse af en skabelon
 • Gensendelse af en oprettelsesmail
 • Tekstrettelse
14.0.0 (17. april 2024)

Den 17. april blev EDI Portalen opdateret til version 14.0.0, der indeholder følgende hovedpunkter:

 • Ny menustruktur, som inkluderer specialtilpassede henvisninger, epikriser og afslutningsnotater
 • Genvejstaster til nem oprettelse af meddelelser, indbakke, besvar, arkiver og meget mere.
 • Genvejsknap i hovedmenu og indbakken til nem oprettelse af favorit meddelelser, besvar m.m.
 • Specialløsning til kunde, som gør det muligt at hente faktura fra meddelelser
 • Specialløsning til kunde, som gør det muligt at hente henvisninger via API
 • Implementering af IronPDf i stedet for SelectPDF
 • Ændring af request limit for session
 • Tilpasninger i funktionen Bemærkninger
 • Tekstrettelse i DIS07
 • Logning af Notifikationer
 • Forbedret visning af virksomhedsinfo i Stamoplysninger
 • Forbedret brugergrænseflade
 • Nyt ikon i e-mail adviseringer
 • Forbedret visning af tekst i nyhedsopslag
 • Forbedret visning af modtagere ved oprettelse af Digital formular/§166
 • Advisering om sletning af deaktiveret bruger samt advisering pr. mail
 • Nyt link til fjernsupport
 • Mindre fejlrettelse ifm. besvarelse af henvisning med epikrise
 • Rettelse i visning af modtagere ifm. gem som liste
 • Rettelse i validering af tekstlængde i et bookingsvar
 • Rettelse ifm. indsætning af cpr.nr. i en mit.dk besked
 • Mindre rettelse ifm. afsendelse af to-faktor mail ved dobbeltklik på knap
 • Rettelse ifm. åbning af kladde
 • Rettelse ifm. gem dynamisk henvisning som kladde
13.0.0 (1. februar 2024)

Den 1. februar 2024 blev EDI Portalen opdateret. Den nye version indeholder følgende:

 • Adm. korrespondance
 • Speciallægeepikrise
 • Ny version af Bookingsvar
 • Mulighed for at se historik over handlinger på en specifik meddelelse samt download heraf
 • Mulighed for at sende digital post til borgere via e-Boks og sikre overholdelse af GDPR
 • Forbedret visning af Stamoplysninger
 • Forbedret validering af faktureringsoplysninger i forsikringssager
 • Diverse fejlrettelse (uddybes)
 • Logning i kladder og bemærkninger

Den 3.-4. februar 2024 foregik en flytning af VPN og router administration fra EG til Nasure.

12.0.0 (5. december 2023)

Den 5. december kl. 20.00 blev EDI Portalen opdateret – og den nye version indeholder følgende nye og forbedrede funktioner:

• Det er nu muligt for brugerne at gemme udskrivningsepikriser, ambulantepikriser, afslutningsnotater for kommunale forebyggelsestilbud eller akutfunktioner.
• Hen- og tilbagevisning til klinisk tandtekniker er blevet forbedret med et nyt tanddiagram.
• Forbedret brugergrænseflade ift. funktionen Bemærkninger, der bl.a. gør det lettere for brugerne at se angivet farve og tekst, og giver dem mulighed for at fastgøre/fremhæve en specifik bemærkning frem for en anden.
• Implementering af e-Boks, der gør det muligt for brugerne at kommunikere sikkert med borgere/patienter – og samtidigt overholde GDPR. Udsættes.
• Tilføjelse af arkiv i Forsikringssager
• Forbedret opdateringsproces for brugerne, således at det er muligt at fortsætte sit arbejde på EDI Portalen, selvom der foretages en opdatering.
• Forbedret arbejdsproces når flere brugere anvender samme browser til at logge på EDI Portalen.
• Rettelse ifm. angivelse af størrelse i tanddiagrammet i hen- og tilbagevisning til kliniske tandtekniker.
• Generelle forbedringer

11.0.0 (9. oktober 2023)

Mandag den 9. oktober 2023 kl. 20.00 blev EDI Portalen opdateret. Den nye versioner indeholder følgende forbedringer:

 • Gem som kladde i speciallægehenvisning
 • Forsikringssager: Forbedring af flow – fremhævning af knap til besvarelse m.m.

Mindre fejlrettelser:
Ekstra menupunkt ”Bemærkninger” fjernet i Handlinger i fx Indbakken.
Rettelse ifm. indlæsning af subusere, når der ikke er oprettet nogen.
Tjek af aktiveringsdato (til/fra) på subuser ved login.
Rettelse ifm. valg af ”Marker som ulæst/læst” funktion i Handlinger.
Håndtering af apostrof i kliniknavn.

10.0.0 (15. august 2023)

Den 15. august bliver EDI Portalen opdateret med følgende:

 • Kladde: Vi har tilføjet yderligere meddelelsestyper til funktionen, og det bliver muligt at gemme en journalforsendelse eller en af den interne henvisningstyper som kladde.
 • Webservice: Vi har opdateret webservicen, så hentning af sager som PDF stemmer overens med design og indhold på EDI Portalen.
 • Modtagerinformation: Modtagergruppen ”Tandplejere” er blevet ændret til ”Tandplejeklinik” / Favoritter vises øverst i listen / 2 nye modtagergrupper: apoteker og kiropraktorer.
 • Forside og fejlside: Nyt billede.
 • Bemærkninger: Funktionen er blevet forbedret med nyt design og ikon, så det bliver muligt at redigere, slette og oprette flere bemærkninger på en meddelelse. Desuden bliver det muligt at sætte en bemærkning på en forsikringssag eller digital post/mit.dk besked.
 • Indstillinger: Mulighed for at kunne fravælge e-mail advisering for Digital post.
 • Brugerlog: Sletning af data ældre end 6 mdr.
 • Forside: Nu med plads til 6 nyhedsopslag.
 • Forsikringssager: Udfyldelse af CVR og e-mail.
9.1.0 (20. juni 2023)

Den 20. juni blev EDI Portalen opdateret med følgende:

 • Udskiftning af OCES 3 certifikater
 • XRPT05: Rettelse i visning af resistensskema
 • Intern henvisning: Angivelse af tid for bookning
 • Kladde: Rettelse ift. angivelse af svarfrist
 • Indbakke: Rettelse ift. videresend flere forsendelser
 • Subuser: Ændring ift. registrering af cpr-nummer
 • Brugeradministration: Rettelse af vilkår
 • Journalforsendelse: Mulighed for at vedhæfte bilag på op til 1 GB
Servicevindue (10. juni 2023)

Den 10. juni var EDI Portalen ikke tilgængelig pga. opdatering. Det var derfor ikke muligt at logge på eller tilgå funktionaliteterne.

9.0.0 (24. maj 2023)

Opdateringen indeholder i hovedtræk nedenstående:

 • Optimering af forskellige flows på EDI Portalen
 • Forbedringer i brugergrænseflade og nye ikoner
 • Tilknytning af roller og rettigheder til brugere, der gør det muligt at tilpasse brugergrænseflade og funktionalitet til den enkelte brugers behov.
 • Fakturering af Forsikringssager – ændring af begrænsning for angivelse af kreditornummer
 • Loginoplysninger – flere specialtegn tillades i password
 • Indbakke og Sendt post – mulighed for at gemme flere meddelelser inkl. Vedhæftede bilag på én gang
 • Pårørende – validering af cpr-nummer
 • Skabeloner – rettelse af uhensigtsmæssig fjernelse af sidste bogstav
 • Interne logforbedringer
 • Stamoplysninger – rettelse ift. arkivering
 • Besvar og videresend og arkiver oprindelig meddelelse
 • Brugerlog – tidsangivelse
 • Opdatering af Iron Software
 • Sendt post – rettelse af gem som liste
 • Indbakke – tilføjelse af afsender som søgekriterie
 • Flytning af e-Boks
 • CFS – flere devices strategi
8.1.0 (11. april 2023)

Denne version indeholder en række generelle rettelser og forbedringer af EDI Portalen, bl.a.:

 • Oprettelse af nye kunder og brugere: Nye kunder oprettes ved at udfylde og indsende oprettelsesformular på nasure.dk. Brugere/subusers oprettes af kundens brugeradministrator på ediportalen.dk. Som noget nyt modtager begge type brugere automatisk en mail med et link til registrering af password. Linket er aktivt i 24 timer.
 • Ny funktion – Kladde: Det bliver nu muligt som bruger af EDI Portalen at gemme en kladde af en meddelelse, der endnu ikke er færdiggjort. Kladderne er tilgængelige for alle brugere på klinikken og fremgår under et nyt punkt i navigationsmenuen. Det gør det nemmere at samarbejde på tværs omkring indsamling af relevant information til fx en henvisning. Kladden låses automatisk, når en anden bruger åbner den for at sikre, at alle ændringer gemmes korrekt. Den nye funktion er i første omgang implementeret i korrespondancen, og bliver med tiden bredt ud til de andre meddelelsestyper.
 • Ny funktion i Indbakken: Nu kan du som bruger vælge kun at få vist ulæste meddelelser i Indbakken ved at sætte flueben i ”Vis ulæste” i højre hjørne.
 • Hastighedsforbedringer: Omskrivning til Dabber
 • Anydesk: Nyt link til Anydesk på forsiden af og under punktet Support.  
 • Brugerlog: Udvidelse af brugerloggen og dermed registrering af yderligere handlinger foretaget på EDI Portalen eller via webservice.
 • Login: Implementering af kriterier for password på EDI Portalen (minimum 14 karakterer, kombination af store og små bogstaver samt tal) – de nye kriterier slår igennem ved ændring af password og påvirker ikke nuværende password.
 • Login: Ved tre fejlede loginforsøg låses brugeren i 30 min.
 • Stamoplysninger: Ved ændring af password under Stamoplysninger gør vi opmærksom på, at det også skal registreres i journalsystemet, hvis EDI Portalen tilgås på denne måde.
 • Stamoplysninger: Modulus 11 validering af CPR-nummer
 • Stamoplysninger: Bekræftelse ved ændring af dataopbevaringsaftale
 • Forsikringssager: Validering af OCR-linjenummer i Forsikringssager, så det ved fakturering ikke er muligt at indtaste en, der fx er for kort.
 • Notifikationer: Viser notifikationer for seneste 30 dage.
 • Diverse tekstrettelser
8.0.0 (17. januar 2023)

Denne version indeholder en række generelle rettelser og forbedringer af EDI Portalen, bl.a.:

 • Rettelser og forbedringer relateret til REF06 Speciallægehenvisning, RPT01 Kliniskkemisvar, XRPT05 Mikrobiologisvar og RPT04 Patologisvar. Alle fire meddelelsestyper blev godkendt af MedCom før nytår.
 • Mulighed for at se information om patientens egen læge/lægehus i listen over modtageren, når man som bruger opretter en ny meddelelse på EDI Portalen.
 • Menupunktet og siden Support er nu inddelt i underpunkter for at skabe et bedre overblik over indholdet og gøre det lettere at finde vores fjernsupportklient.
 • I forbindelse med implementering af individuelle logins til alle brugere begrænses administratorbrugerens muligheder for at anvende andre funktioner på EDI Portalen. Administratorbrugeren skal primært bruges til at oprette og vedligeholde brugere på portalen. Første gang administratorbrugeren logger på EDI Portalen, skal denne acceptere det ansvar, der følger med rollen. Denne ændring har kun betydning for de brugere, som enten logger manuelt på EDI Portalen eller anvender parameterkald i deres integration og har deres kunder sat op med Administratorbruger og brugere.
 • Forbedringer i flow for oprettelse af administratorbruger og brugere på EDI Portalen.
 • Brugerlog kan tilgås via menupunkt på EDI Portalen, og viser handlinger udført på EDI Portalen af den enkelte bruger. Hos Nasure vil vi gerne sætte fokus på informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Fremadrettet logges relevante handlinger udført på EDI Portalen for at gøre det lettere at undersøge evt. tilfælde af databrud.
 • Aftalevilkår kan tilgås via menupunktet Indstillinger og viser Databehandleraftale samt Aftalevilkår.
 • Interne logforbedringer, som gør det lettere for udviklerne at få registreret og undersøgt fejl.
 • Sikkerhedsforbedringer i forlængelse af penetrationstest.
 • Generelle forbedringer såsom tekstrettelser og nye baggrundsbilleder.
7.2.0 (6. december 2022)

Denne version indeholder en række generelle forbedringer af EDI Portalen:

Forbedringer i brugergrænsefladen:

 • Bedre overblik over information ved åbning af en meddelelse
 • Åbning af en vedhæftet fil ved dobbeltklik
 • Nemmere afslutning af forsikringssager direkte fra overblikssiden ved klik på menupunkt på den enkelte sag
 • Tilpasning af sundhedsguide i udskrivningsepikrise samt ambulantepikrise
 • Ændring af navn på gruppe for specialtandlæger, så tandtekniske klinikker inkluderes og nemmere kan findes som modtager
 • Inddeling af Indstillinger i underpunkter for at skabe et bedre overblik
 • Mulighed for at sætte en præference for modtagelse af to-faktorkode
 • Nye udseende på fejlbeskeder
 • Synliggørelse af modtagere på EDI Portalen ved markering med stjerne (når man søger dem frem fra journalsystem)
 • Mulighed for at gemme en bemærkning som skabelon eller blot tilføje den til en meddelelse.

Forsikringssager

 • Deaktiverede brugere modtager ikke påmindelser om forsikringssager

Webservice

 • Rettelse så deaktiverede brugere ikke kan sende meddelelser
 • Synliggørelse af modtagere på EDI Portalen ved markering med stjerne
 • Brug af specialtegn i webservice

Indbakke/Sendt post arkiv

 • Fejlrettelse ved arkivering af besked

Brugeradministration

 • Implementering af CPR-opslag ved oprettelse af ny bruger
 • Fejlrettelse ved oprettelse af ny bruger (deaktiveringsdato)

Bemærkninger

 • Mulighed for at gemme en bemærkning som skabelon eller blot tilføje den til en meddelelse.

Ny henvisningstype:

 • Hen- og tilbagevisning til tandtekniker
7.1.0 (10. november 2022)

Denne version indeholder generelle forbedringer og fejlrettelser.

Generelle forbedringer:

 • Forbedringer i RPT01 Laboratoriesvar
 • Forbedringer i RPT04 Patologi
 • Tilføjelse af modtagergruppe for optikere
 • Optimering af adviseringer pr. mail, så to-faktorkode ikke forsinkes.
 • Opdatering af FAQ-tekster
 • Opdatering af F/P API

Fejlrettelser

 • Fejlrettelse i forsikringssag
7.0.0 (11. oktober 2022)

Denne version indeholder en række generelle forbedringer af EDI Portalen, bl.a.:

 • Forbedringer ift. modtagelse af laboratoriesvar, så analyseresultater er lettere at aflæse.
 • Diverse designforbedringer i EDI Portalens brugergrænseflade, så den nu fremstår mere enkel.
 • Mulighed for at anvende CPR-opslag, når man skal tilføje en pårørende til fx en epikrise.
 • Åbning af WebReq og andre links i nyt faneblad.
 • Fejlrettelse ift. REF01/dynamisk henvisning samt tydeliggørelse af tekstbegrænsning i felter.
 • Fejlrettelse ifb. med udskrift af liste fra Indbakken eller Sendt post.
 • Optimering af hastighed og database.
 • Andre mindre forbedringer og rettelser.
6.2.0 (1. september 2022)

Nye features

 • Svarfrist
  Det bliver nu muligt for brugeren at sætte en svarfrist for en meddelelse. På den måde kan modtageren se, at afsender ønsker af få svar tilbage inden en specifik dato. Hvis svarfristen overskrides, får modtageren en påmindelse herom på mail. En svarfrist kan sættes på de meddelelsestyper, som kan sendes til andre brugere på EDI Portalen fx en korrespondance, journalforsendelse eller henvisning. Meddelelser med svarfrist er tydeligt markeret med et ikon i Indbakken, Sendt post, og når meddelelsen åbnes.
 • Udvidet dataopbevaring
  Som noget nyt tilbyder Nasure udvidet dataopbevaring af meddelelser på EDI Portalen. Under Indstillinger kan brugeren vælge at få opbevaret data i op til 3, 6 eller 12 mdr. Abonnementet afregnes pr. mdr. ifm. med den kvartalsmæssige fakturering. Abonnementet træder i kraft fra den dato, hvor det tilvælges og er ikke med tilbagevirkende kraft. Derudover skal brugeren være opmærksom på, at ved skift til et abonnement med kortere opbevaringsaftale, slettes ældre meddelelser automatisk.

Generelle forbedringer

 • Under menupunktet Support er tilføjet et link til driftsstatus, så kunder nemt kan finde information herom.
 • Tekstrettelse på siden Indstillinger, så brugerne henvises til SOR, hvis de oplever, at deres brugeroplysninger skal opdateres.
 • Ændring af flow ved oprettelse af en digital formular.
 • Fejlrettelse ved klik på Feedback i navigationsmenuen.
 • Fejlrettelse ved klik på WebReq ikoner på forsiden af EDI Portalen
 • Fejlrettelse ifm. gem af digital post som PDF.
6.1.0 (12. juli 2022)

Generelle forbedringer

 • Digital post: Forbedret visning af meddelelser, når de gemmes som PDF, således at de nemt kan bruges til journalføring.
 • Indbakke: Som noget nyt kan man gemme en liste over udvalgte meddelelser som PDF. Du kan fx printe listen, så du nemmere kan arbejde videre med den og krydse de meddelelser af, der er færdigbehandlet. Sæt flueben ved flere meddelelser i Indbakken og klik derefter på ”Handlinger” for at finde funktionen.
 • Indstillinger: Fejlrettelse af visning af CVR-nummer
 • Generelle forbedringer og rettelser ifb. med certificering hos MedCom. Nu understøtter EDI Portalen også kommunehenvisning forebyggende (XREF15) og henvisning til kommunens akutfunktion (XREF22) samt tilhørende afslutningsnotater (XDIS15 og XDIS22).
 • Afsenderoplysninger: Mulighed for som bruger at få tilpasset afsenderoplysningerne for klinikken. Hvis klinikkens behandlere deler ydernummer, kan dette tilpasses i afsenderoplysningerne. Derudover kan man som klinik få ændret modtagergruppe, og så man vises som modtager i en anden gruppe fx Kommune. Kontakt vores support på mail@nasure.dk for at høre mere.
6.0.0 (22. juni 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser, herunder forbedret visning af PDF-udgaver af henvisninger.

5.2.1 (6. maj 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser.

5.1.0 (21. april 2022)

Releasen indeholder diverse forbedringer og rettelser.

5.0.0 (21. marts 2022)

Generelle forbedringer:

 • Vi har tilføjet integration til mit.dk i EDI Portalen – læs mere her
4.6.0 (24. februar 2022)

Generelle forbedringer:

 • Fremadrettet er det muligt at vedhæfte flere og større filer i en korrespondance, dynamisk henvisning, epikrise, alm. henvisning, henvisning til tandkirurgi og henvisning til tandregulering. Du kan vedhæfte op til 10 filer, og summen heraf kan være op til 100 MB.
 • Vi har tilføjet flere søgekriterier i Tandlægelisten – tlf.nr., CVR-.nr og CVR-opslag.

Forsikringssager:

 • Når du har vedhæftet filer til en Forsikringssag, kan du nu nemt skifte mellem typerne journaloplysninger, bilag og røntgen ved at klikke på ikonet med de tre prikker i oversigten over vedhæftede filer.
 • Når du har udfyldt fx en tandlægeerklæring og klikker på Gem-knappen markeres de felter, som mangler at blive udfyldt, med rødt og derudover kan du også se en oversigt over de felter, som skal udfyldes.
 • Tilføjelse af flere hjælpetekster ved udfyldelse af erklæringer, attester m.m.
 • Ved afvisning er det ikke muligt at vedhæfte filer.
 • Synliggørelse af ”Besvar anmodning” i ”Handlinger”. Det er dog ikke muligt at klikke på knappen, når sagen ikke er udfyldt korrekt med erklæring/attest og bilag.
4.5.1 (4. februar 2022)

Fejlrettelse:

– Fejl i dynamisk henvisning, da den ikke kunne afsendes.
– Fejl i udfyldelse af patientinformation ved parameterkald
– Fejl i OBS tekst (ikke-faktureret) på Forsikringssager med status “Svar sendt til forsikringsselskab”.
– Fejl i visning af subuser skabeloner og autosvar

4.5.0 (3. februar 2022)

Forbedringer:

 • Autosvar: Udover dato er det nu også muligt at angive et start- og sluttidspunkt ved oprettelse af et autosvar.
 • Autosvar: Derudover er det nu tydeligt for brugeren, når et autosvar er aktiveret, da det vil fremgå øverst på EDI Portalens forside.
 • Skabeloner: Ved sletning af en skabelon i Indstillinger, skal brugeren godkende sletningen.
 • Henvisninger: For at skabe en bedre visning af de henvisninger, som du modtager i EDI Portalen, har vi ændret designet og udseendet. Dvs. at når du fremadrettet modtager en Alm. henvisning, Rtg. henvisning, Henvisning til tandregulering eller Henvisning til tandkirurgi, så vil indholdet i henvisningen være struktureret og mere overskueligt, så du nemmere kan arbejde videre med den eller fx printe den ud.

Fejlrettelse:

 • Skabelon, autosvar og bemærkninger: Fejlrettelse således at man som subuser kan slette en skabelon, autosvar eller en bemærkning.
4.4.0 (20. januar 2022)

Nye features:

 • Bemærkninger – Nu kan man som bruger oprette en bemærkning, note, status, navn på kollega eller lignende på en meddelelse, således at man nemt kan organisere sin Indbakke/Sendt post og tildele opgaver til andre på klinikken. Bemærkninger kan både oprettes direkte på den konkrete meddelelse i Indbakken/Sendt post ved at klikke på ikonet eller via Indstillinger, hvor man har udvidede muligheder for at redigere og slette bemærkninger igen. En bemærkning indeholder en farvemarkering og tekst – og kan desuden genbruges fra gang til gang. Du kan fx oprette en bemærkning, der kan bruges til at markere de meddelelser, som I skal huske at journalføre i journalsystemet.
 • CPR-opslag ved oprettelse af nye meddelelser udfylder automatisk patientinformation og er med til at effektivisere dine arbejdsgange på EDI Portalen.
 • CVR-opslag ved angivelse af CVR-nummer på siden Indstillinger.

Forbedringer:

 • Implementering af forbedringer i Forsikringssager, der medfører, at man som bruger mindes om, at en sag endnu ikke er blevet faktureret eller afsluttet 3 mdr. efter klinikken har sendt sit svar. Som bruger modtager du påmindelsen på mail, og dertil vil sagen blive markeret med et ikon samt tekst i oversigten over forsikringssager, som du nemt kan finde den på EDI Portalen. Derudover slettes forsikringssager nu automatisk 3 mdr. efter, at en sag er blevet afsluttet af brugeren, og vil dermed ikke længere fremgå i oversigten over Forsikringssager.
 • Kundeadministration – fejlrettelse således at det igen er muligt at redigere brugere
 • Henvisning til rtg. fejlrettelse ifb. valg af Røntgenbeskrivelse af tilsendte eller Optagelse og beskrivelse
 • Digital post – opsamling på udeståender

KONTAKT

Nasure A/S
Torstedalle 67
8700 Horsens
CVR: 35472525

SUPPORT

5050 6040
mail@nasure.dk
Man-fre: 09.00-14.00
Fjernsupport